Om Visens Venner

PRAKSIS FOR VISENS VENNER I AALBORG

FØRST LIDT HISTORIE

Visens Venner har sin rod i Sverige. Evert Taube var det naturlige centrum i en kreds af svenske visefolk, som mødtes i “Den gyldene Freden” i Gamla Stan i Stockholm. Han var initiativtager til “Samfundet Visans Vänner i Stockholm” som blev stiftet i 1936.

Fra Sverige bredte interessen sig til de andre nordiske lande. I 1944 skabtes en forening i Oslo og i 1945 en i Helsingfors. I Danmark blev den første forening stiftet i 1953 med digteren Sigfred Pedersen som den første formand. I 1974 fik også Island en forening, og visesamarbejdet blev derved udstrakt til alle de 5 nordiske lande. I årenes løb er antallet af foreninger Visens Venner vokset betydeligt. Der er nu 28 i Sverige, 8 i Finland, 1 i Norge (samt talrige viseklubber under Norsk Vise- og Lyrikforum) 1 i Island og 30 i Danmark.

Et fælles træk ved foreningerne er, at de rummer en kerne af medlemmer, som beskæftiger sig aktivt med visen  – som sangere, komponister, digtere, akkompagnetører m.v. De fleste danske foreninger har tillige en vennekreds bestående af viseinteresserede, som fortrinsvis er tilhørere ved foreningens interne arrangementer. Ikke alle foreninger har et skel mellem aktive visesangere og Vennekredsen.

I 1972 sluttede de danske foreninger sig sammen i “Fællesforeningen for Visens Venner i Danmark” – nu kaldet VVD – Visens Venner i Danmark – med det formål – som indehaver af retten til navnet “Visens Venner” at sikre, at navnet kun bæres af foreninger, hvis formål er at formidle samarbejdet med andre foreninger af visedyrkere, herunder særligt Visens Venner i Norden.

Foreningen Visens Venner i Aalborg er stiftet den 22. maj 1979

 
FORENINGENS STRUKTUR
Aktive visevenner
Som aktiv viseven kan enhver optages, som kan gå ind for foreningens formål og selv vil arbejde aktivt herfor, samt har et vist talent.

Optagelsesproceduren
Aspiranten bør orienteres om foreningen af formanden og kan derefter deltage i et “hulemøde” (som foregår den første onsdag i hver måned på nær i juli og august og kun er for aktive samt aspiranter).
Aspiranten kan også deltage i vennekredsarrangementerne som forgår en tirsdag aften i månederne september, november, januar, marts og maj.

Aspiranten skal synge på 3 hulemøder med henholdsvis 1, 2 og 3 viser, gerne flere og helst udenad og desuden  synge 1 gang for Vennekredsen. Man behøver ikke at kunne spille selv.

Efter hver gang orienterer og vejleder formanden aspiranten. Det sker efter samråd med den øvrige bestyrelse.

Efter den 3. gang afgør bestyrelsen, om aspiranten kan optages. Evt. kan de øvrige visevenner spørges ved en vejledende afstemning.

Når en viseven er optaget, er det vedkommendes eget ansvar at vedligeholde og forny sit repertoire, så det bliver alsidigt og kan bruges i Vennekredsen og ved de forskellige engagementer. Det er medlemmernes pligt på hulemøderne at vise, hvad man kan, så bestyrelsen har mulighed for at vurdere, hvem der skal synge, ved hvilke engagementer.

På hulemøderne kan visevennerne afprøve deres repertoire – specielt nyindlærte viser. Hvis man ønsker kritik, kan man fremsætte ønske derom på forhånd – evt. ønske en bestemt “kritiker”. Hulemødet bruges også til at forberede vennekredsaftener, engagementer samt til socialt samvær.
Hvis visevenner har brug for/lyst til – ekstra øvetid sammen, kan man til enhver tid træffe aftale herom indbyrdes.
Aktive visevenner har pligt til at deltage i hulemøderne og vennekredsarrangementerne. Ved forfald meldes afbud til formanden.

 

 

 

Lukket for kommentarer.